användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 10 september 2009 08:13

EU-ordförandeskapet - Globalt frihandelsavtal

Handelsminister Ewa Björling har inom EU-ordförandeskapet kallat till ett informellt möte med EU:s handelsministrar i Bryssel på söndag.

Arbetet denna gång är upplagt i form av grupparbete, där grupperna ska diskutera ett antal frågor. En sådan fråga är hur WTO ska reformeras för att bättre svara mot dagens utmaningar. I dag har WTO:s drygt 150 medlemsländer veto i varje fråga och denna borde kunna avskaffas. Konkurrenspolitik, direktinvesteringar, klimatvänlig handelspolitik (bidrag till klimathotet) och en handelspolitik för fattigdomsbekämpning är andra frågor.

Det är nästan tio år sedan den senaste globala förhandlingen om ökad frihandel inleddes i Doha i arabemiratet Qatar. Förhandlingarna har gått trögt och sedan mer än ett år står dessa i princip helt stilla. Motsättningarna är stora och komplicerade mellan de rika industriländerna, de växande ekonomierna och de fattigaste länderna. Det råder oenighet om handeln med jordbruksprodukter där tillväxtekonomierna vill ha fri tillgång till industriländernas livsmedelsmarknader, men USA och EU håller emot.

Industriländerna vill ha helt fri tillgång till den övriga världens marknader för industrivaror samt ökad frihet för direktinvesteringar i andra länder, något som oroar Indien och Kina.

EU-ordföranden Ewa Björling arbetar tillsammans med EU-kommissionen för att få igång förhandlingarna igen. För en vecka sedan var det ett handelspolitiskt möte i Indien där man enades om vikten att få igång Doharundan igen.

Ett möte på ministernivå i WTO ska ske vid månadsskiftet november/december i Genève, som inte handlar om Doharundan, men eftersom alla ministrar finns på plats kommer en nystart troligen att ske.  

Det kommer inte att fattas några beslut utan syftet är att få igång en konstruktiv debatt om hur handelspolitiken och världshandelns internationella institutioner bör ändras för att möta den globala ekonomins utmaningar.

Världsekonomin ser i dag annorlunda ut än när regelverken och organisationen General Agreement about Tariffs and Trade (Gatt) skapades efter andra världskriget. Sedan Gatt omskapades till World Trade Organisation (WTO) för femton år sedan har det skett stora förändringar i både handelsmönster och mönster för produktion.

Målsättningen är att handeln ska fungerar på ett efficient sätt som ger utslag i tillväxt och sysselsättning, enligt handelsminister Ewa Björling. 

Se även artikel "Globalt - frihandelsavtal" den 6 juli 2009. Se även sammanfattning över ordförandeskapet, alla ämnen, under "EU-ordförandeskapet Taking on the challenge"


DSB den 10 september 2009

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

Svara

dan 2009-10-15 11:25

Handeln med tjänster i EU är långt ifrån så öppen och fri som den ska vara enligt EU:s grundfördrag, menar Ewa Björling, som vid ett informellt ministermöte i Umeå i går lanserade en debatt om att skriva om det så kallade tjänstedirektivet.

Björling vill utvidga tjänstedirektivet till att även omfatta nya områden, som hälso- och sjukvårdsområdet.

Tjänstedirektivet är en av de senaste årens mest omstridda EU-lagar och antogs på EU-nivå 2006 och ska börja tillämpas fullt ut från årsskiftet. Det nu gällande direktivet skiljer sig avsevärt från det första förslaget från dåvarande kommissionären Frits Bolkenstein. Hans förslag var ett radikalt grepp för att tvinga fram en öppen Europamarknad för tjänster.
 
Kritiken gick ut på att man menade att direktivet var ett hot mot den nationella arbetsrätten och i det förslag som till slut antogs var ursprungslandsprincipen borta och ett antal tjänstebranscher undantagna, bland annat offentliga tjänster.

Ewa Björling menar nu att direktivet är illa anpassat till den ekonomiska utvecklingen i Europa, där just tjänstemarknaderna växer snabbare än varumarknaderna. Om vi vill få ut den fulla nyttan av den inre marknaden bör tjänstedirektivet utvidgas och formuleras så att länderna inte kan skapa nya handelshinder i tillämpningen av direktivet, enligt Björling.

Som en konsekvens av den fria patientrörligheten i EU bör också vård- och hälsotjänster ha fri rörlighet, menar Björling.

DSB den 15 oktober 2009 

Svara

dan 2009-10-18 15:41

Efter över två års förhandlingar undertecknades i torsdags i Bryssel ett frihandelsavtal mellan EU och Sydkorea. Avtalet väntas kunna öka handeln mellan parterna med drygt 20 procent, när det fullt ut träder i kraft om tre år. Detta är en lyckodag för en frihandelsminister, som samtidigt är ordförande i EU och en mycket positiv signal till världshandeln, säger handelsminister Ewa Björling.

Avtalet kommer att leda till nya djupa band mellan våra ekonomier och bidra till tillväxt och sysselsättning, sade EU:s utrikeshandelskommissionär Catherine Ashton efter det att hon undertecknat avtalet tillsammans med Sydkoreas handelsminister Kim Jong Hoon.

Förhandlingarna i den så kallade Doharundan har gått trögt och i väntan på ett nytt WTO-avtal har därför EU under senare år förhandlat fram en rad bilaterala frihandelsavtal. Enligt avtalet med Sydkorea ska tullar och avgifter i praktiken helt undanröjas.

För att träda i kraft måste avtalet godkännas av de 27 EU-länderna, av Europaparlamentet samt av president och parlament i Sydkorea, någon gång i mitten på nästa år.

DSB den 18 oktober 2009 
  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se