användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 17 september 2009 16:44
Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden

Gymnasieskolket eskalerar

Kommunerna i Stockholms-, Skånes-, Södermanlands- och Örebros län har störst andel elever som rapporteras för grövre skolk. Med detta menas att eleverna är "olovligt" frånvarande mer än 20 procent av lektionstiden under en månad, sjukdom räknas således inte in.

Skillnaderna mellan kommunerna är stor och där exempelvis Sundbyberg rapporterar 10 av 100 elever som skolkare är samma siffra i Täby 2 av 100. I riket som helhet talar vi om 14 111 fall av grövre skolk, vilket motsvarar 3,6 procent av de 401 253 elever som fick studiebidrag under läsåret 2008/2009.

Närmare 60 procent av de skolkande är pojkar och enligt CSN, Centrala studiestödsnämnden, avslutar cirka 40 procent av de med grövre skolk helt sina studier.  

Det verkliga skolket är förmodligen betydligt högre visar statskontorets granskning från i år efter att ha analyserat CSN:s utbetalningar på över 800 gymnasieskolor läsåret 2007/2008 i rapporten "Rätt men ändå fel". 

Det befaras att mer än var tredje gymnasieskola inte rapporterar in grövre skolk och närmare 60 procent av de undersökta gymnasieskolorna skickade inte in ett enda meddelande om frånvaro under det aktuella läsåret som statskontoret granskade. 

I CSN:s nya rapport finns ett 40-tal kommuner som inte rapporterat in något grövre skolk och i Västerbottens- och Dalarnas län rapporteras andelen skolk vara hälften av riksgenomsnittet. Dalarna har inte rapporterat in något skolk alls under flera läsår. Orsaken skulle vara att många skolkare har en omfattande social problematik och att skolan är för snäll. Så länge en elev är under åtgärder och skolan tror att det ska ordna sig dras inte studiebidraget in.
 
Om en elev inte är heltidsstuderande dras studiebidraget in eftersom gymnasiet inte är en obligatorisk skolform i Sverige och om en elev deltar krävs närvaro. Det är läraren som avgör om eleven deltagit i undervisningen.

Har eleven cirka 20 procvents olovlig frånvaro, motsvarande en dag i veckan under en månad, betraktar CSN inte eleven som heltidsstuderande och då kan studiebidraget på 1 050 kronor i månaden dras in ifall skolan rapporterar frånvaron.

CSN kontaktar eleven och vårdnadshavaren och därefter meddelar CSN sitt beslut skriftligt. Eleven kan på nytt få studiebidrag om han eller hon deltar i undervisningen igen. 14 000 elever fick studiebidraget indraget på grund av skolk förra läsåret. I många familjer är studiebidraget en viktig försörjningskälla och om det dras in kan även rätten till andra sociala förmåner påverkas. Det är också ett tydligt tecken på att en ung person är på väg att misslyckas med sin utbildning.


DSB den 17 september 2009

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

SENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se