användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 01 april 2014 22:39

Nytt underbetyg för Sverige i Pisa

Svenska elever hamnar visserligen inte sist men under snittet för OECD-länderna, i en Pisa-undersökning hur 15-åringar klarar pro-blemlösning, med 491 poäng.

Sverige är sämst av de nordiska länderna medan Singapore, Sydko-rea och Japan ligger i topp, men även Finland utmärker sig med 523 poäng och en 8:e plats, OECD-snittet ligger på 500 poäng.

Problemen som ska lösas är inte direkt knutna till något skolämne och innehåller både statistik och interaktiva moment.

De svenska eleverna klarar den statistiska delen något bättre men är sämre på den interaktiva, som kräver mer av självständigt tänkande.

Vid statistiska uppgifter får eleven all information som behövs för att lösa problemet, interaktiva uppgifter kräver att eleven själv bearbe-tar informationen.

- Svenska elever har svårare för uppgifter som kräver att man kon-trollerar och reflekterar, skriver Skolverket i ett pressmeddelande.

"Det skiljer sig också i attityder mellan svenska elever och eleverna i toppländerna, i de sistnämnda skattas utbildning högre".


- Vi hade hoppats att eleverna skulle hävda sig lite bättre, säger Magnus Oskarsson, projektledare för Pisa.

Datoranvändningen i skolan bör gå från att söka information och titta på filmsnuttar till att jobba med interaktion och animation. 

Med social interaktion menas människors sociala handlingar mellan olika personer eller grupper som förändrar andra människors bete-ende och handlingar.

När en person kopplar mening till en situation, tolkar vad andra sä-ger och handlar utifrån detta.

Social interaktion handlar inte om fysisk aktivitet, exempelvis räknas det inte som social interaktion när man fysiskt konfronterar en annan person, utan om den sociala kontakten.

Social interaktion som sker på internet mellan två personer kan bli problematisk eftersom det är större risk för missförstånd och miss-tolkningar av vad den andre menar.
 
Det är med andra ord inte lika enkelt att förstå en persons avsikt på internet än det är annars, eftersom  kroppsspråk gör att vi enklare förstår en annan person och den hjälpen har vi inte på internet.

Skämt och ironi kan lätt missförstås av varandra på grund av detta, men fördelarna med social interaktion via internet är att människor kan bli mer öppna mot varandra eftersom man kan vara anonym och prata om diverse problem.

Detta gynnar personer som är introverta.


Tvärtemot vad många trott är svenska elever inte bättre än andra på att lösa problem och Ibrahim Baylan, talesperson i skolfrågor för Socialdemokraterna (S), lägger skulden på alliansregeringen.

- Vi har haft en lång period där skolan inte prioriterats, eleverna har i hög grad fått klara sig själva, säger han.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) är inte överraskad och enligt honom har "flumskolans försvarare" sagt att dåliga faktakunskaper kompenserats med hög kreativitet, men Pisa-undersökningen visar att så inte är fallet.

- Den som kan mycket har också lättare att lösa problem, säger Björklund.

"Det var den sista årskullen i Sverige som gick ut den gamla grund-skolan där man knappt hade betyg, där man inte hade tidigare nati-onella prov och där lärarledd katederundervisning var tabubelagt".

www.dn.se/nyheter/sverige/bjorklund-om-pisa-fiaskot-ar-den-gamla-skolan/ 

Men det är ju faktiskt Jan Björklund som varit ansvarig för skolan i snart 8 år.

"Inställningen att ingen skola får vara bättre än någon annan, efter-som det inte är likvärdigt, är helt oförenligt med tanken på dynamik och pedagogisk förnyelse", skriver Hans Bergström på DN Ledare Signerat 15/12 2010.

"Är det fel att skapa en extra bra skola?

Betygsreformen i mitten på 1990-talet förbjöd skolor att ge skrivna omdömen före våren i åttan och därmed lämnades brister utan upp-täckt och åtgärd år efter år.

Den utomeuropeiska invandringen har flerdubblats under dessa år och antalet beviljade uppehållstillstånd har gått från 21 000 i snitt under 1980-talet till drygt 59 000 under 2000-talet.

Under de senaste fem åren hamnar siffran på snittet 76 000 indi-vider.

Det rör sig om en tredubbling på kort tid, unikt för Sverige, därtill med allt högre andelar från länder som Irak och Somalia.

Resultaten för de svagast presterande eleverna har sänkts påtagligt mellan 2000-2009.

Ungdomar utan skolbakgrund, som varken kan svenska eller engelska, hamnar plötsligt i en svensk skola och hemma har de regelmässigt arbetslösa föräldrar.

Alla som känner verkligheten i svenska skolor vet de enorma proble-men med att hantera denna situation", skriver Bergström.


Likvärdigt = Varför skall han lära sig någonting när ingen annan gör det?

Av de 40 frågor
som ingår i det nya Pisa-testet har tio släppts fria, de övriga ska återanvändas i nya test, enligt Skolverket.

På OECD:s hemsida kan du pröva dina färdigheter med problemlös-ning, lyckas du bättre än svenska 15-åringar?
 
Det nya testet är inte kunskapsorienterat, det mäter i stället allmän förmåga att lösa problem.

På samma sida kan du även testa dina mattekunskaper.
 
Frågorna handlar om allt ifrån hur lång tid det tar att vandra uppför ett berg till vilket band som säljer flest skivor och när.

Förslagsvis låter vi ministrarna och för övrigt alla våra politiker göra samma prov och sedan publicera resultatet.


April 01, 2014

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

SENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30© Politico.se