användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 29 juli 2015 09:55

Har välfärden en gräns?

Var går välfärdens gräns, frågar sig Per Gudmundson på SvD Ledare 29/07 2015.

Detta mot bakgrund av att alla asylsökande i Kalmar län får gratis busskort till en kostnad av 500 000 kronor i månaden för Migrations-verket.

Projektet ska pågå under ett år, och en första utvärdering göras i oktober, rapporterar SVT.

Migrationsverket har också beslutat att ge simundervisning till alla asylsökande i hela landet, enligt
Göteborgs-Posten.

I Lund undersöker kommunen möjligheter att upprätta en boplats för vad som kallas EU-migranter, skriver Sydsvenskan.

Beslutet har upphävts (se nedan).


Förvaltningsrätten i Umeå beslöt den 8 juli i år att vård- och omsorgs-nämnden i Vännäs kommun är skyldig att betala försörjningsstöd för en så kallad papperslös kvinna och hennes tre barn som trotsat Migrationsverkets utvisningsbeslut och kvarstannat i landet illegalt.

Ärendet har uppmärksammats av debattören
Merit Wager, återkom-mande namn i SvD:s spalter.

Även
Folkbladets politiske chefredaktör Widar Andersson (S) har skrivit om saken och han anser att domen riskerar att leda till ett systemskifte, om den inte rivs upp i högre instans.

En man som stridit för IS i Syrien och anklagas för terrorbrott har fått rätt till personlig assistans.

Modern till mannen lär ha registrerat en enskild firma i detta syfte och har därmed säkrat både vård och försörjning, skriver
Aftonbladet

Välfärden sätter uppenbarligen ingen gräns vid medborgarskapet.
 
Den sträcker sig även till de högst tillfälliga besökare som av fri vilja kommer hit för att tigga ihop sitt uppehälle.

Inte heller finns det längre någon gräns vid uppehållstillståndet, om man får tro förvaltningsrätten i Umeå.

Frågan är om det ens finns någon geografisk gräns för åtagandet?, avslutar Gudmundson.


www.svd.se/var-gar-valfardens-grans/om/ledare

Assar Lindbeck beskrivs ofta som den svenska nationalekonomins "Nestor" och kan rimligen beskrivas som Sveriges idag mest auktori-tativa nationalekonom.

Lindbeck har genom sitt långa karriär blivit närmast legendariskt som en orädd sanningssägare.

I en
föreläsning (för Centerpartiet av alla!) talar Assar Lindbeck klar-språk om invandringspolitikens konsekvenser.

Lindbeck börjar med att säga:

"Man kan inte tänka klart på det här området om man inte är beredd att gå utanför den politiskt korrekta boxen, utanför boxen blåser det naturligtvis, men vind är det inget fel på.

Om vi tittar på arbetslösheten bland invandrare så är det också en skrämmande och troligen svårare problem.
 
Om vi tittar på gruppen mellan 15-74 år så är svenskarnas arbetslös-het enligt ILO:s siffror 6.4 procent och utlandsfödda 15.9 och in-vandrare från Afrika 28.8 procent.

Det finns andra siffror som understryker samma problem, 43 pro-cent av de långtidsarbetslösa i Sverige är utlandsfödda

Med långtidsarbetslösa menar vi folk som har varit arbetslösa mer än sex månader, många lever inte på arbetslöshetsunderstöd utan på socialhjälp.

Vi har hamnat i en situation där inte mindre än 60 procent av utgif-terna för socialhjälp går till utlandsfödda.

Siffrorna tyder på att svensk arbetsmarknad inte är särskilt väl anpassad till den typ av invandring som vi har idag med lågutbildade från utomeuropeiska länder.
 
Det är på tiden att vi får en sansad diskussion om de frågorna i framtiden.
 
Det blir svåra avvägningsproblem mellan humanitära hänsyn, svårigheter för Sverige att integrera de nya grupperna och andra aspekter.

Redan Gunnar Myrdal insåg det för många år sedan när han skrev att välfärdsstaten är ett nationellt projekt.

Med det menar han att de förmåner en nation lyckas skaffa genom att ha en framgångsrikt ekonomisk utveckling under hundra år, de kan man inte erbjuda resten av världen utan att vårt system går omkull".


Det och mycket mer skriver Tino Sanandaji på sin blogg.

www.tino.us/2013/11/assar-lindbeck-talar-klarsprak-om-invandringspolitikens-negativa-konsekvenser/

"Moderaternas (M) viktigaste prioritering är att bryta utanförskapet och vi har under våren tagit flera viktiga steg", skriver partiledaren Anna Kinberg Batra på SvD Brännpunkt 03/07 2015.

En berättigad fråga är vad partiet gjorde under de 8 år de satt i re-geringsställning och det är M som har en stor skuld i hur det ser ut i Sverige i dag.

"Motsvarande 1 av 7 personer i arbetsför ålder i Sverige befinner sig i dag i utanförskap och lever på bidrag.

(I juni 2015 låg den svenska arbetskraften på 5 359 000 personer och skulle innebära att drygt 765 000 personer lever i utanförskap red anm).

Många av dem är utomeuropeiskt födda och personer som saknar gymnasieutbildning och det visar att någonting är på väg att gå rik-tigt fel", skriver hon bland annat.

Hälften av alla nyanlända i arbetsför ålder saknar gymnasiekompe-tens och bland de unga som varken arbetar eller studerar (latent arbetslösa) har minst en tredjedel inte gått klart gymnasiet.

Vägen till jobb för dessa grupper är lång och arbetslösheten är därför tre gånger så hög för de utan gymnasiekompetens jämfört med andra".

Förutom att skylla på regeringen avseende höjd arbetsgivaravgift för unga vill Kinberg Batra utöka statens ansvar för nyanländas eta-blering på arbetsmarknaden från dagens två år till tre.

Konkret betyder det mer bidrag så att inte arbetslösheten syns i sta-tistiken.

Avseende den politiska viljan att tala högt om EU-dikterade flykting-fördelningssystem i tider då migrations- och EU-kritiska partier vinner poäng är nu som tidigare liten.

Man har valt att hålla programmet så långt borta från allmänhetens ögon som möjligt. 

Intressant i sammanhanget är att avseende människor från andra länder finns det inga gränser för kostnaderna.

Ansvariga vägrar att redovisa kostnaderna för invandring, integra-tion och annat på detta område, men det kan inte uteslutas att det rör sig kring 100 miljarder kronor årligen.

"Försäkringskassans nya prognos visar att kostnaderna för sjukpen-ningen väntas stiga med 15 miljarder kronor de kommande fyra åren. 

När ska regeringen sluta missköta en av Sveriges viktigaste myndig-heter"?, skriver Johan Forssell (M) på SvD Debatt 29/07 2015.

"De skenande kostnaderna ska ses mot bakgrund av att de offentliga finanserna redan befinner sig under stark press.
 
Om utvecklingen följer prognosen kommer det oundvikligen att sätta stopp för angelägna reformer, tvinga fram andra utgiftsminskningar eller ytterligare skattehöjningar".


www.svd.se/m-sluta-misskota-forsakringskassan/om/debatt

Det kan nämnas att bygglovet för en boplats för EU-migranter i Lund revs upp i dag av Länsstyrelsen i Skåne.

Man anser att kommunen agerade fel som inte gav närboende möjlig-het att yttra sig innan beslutet togs, rapporterar SVT Skåne.

Fem personer har överklagat bygglovet och även om bara en av dem är sakägare med rätt att yttra sig inför beslutet.

I det aktuella fallet kan det emellertid inte uteslutas att det finns ett allmänintresse.

www.svt.se/nyheter/regionalt/skane/#./ingen-ny-boplats-for-eu-migranter?&_suid=143818292505800004497213459046523Chefredaktören

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • KommentarerSENASTE MEDIA

2015-02-17 08:50

2014-12-26 09:30


© Politico.se